Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések
1.1. A szállítási, javítási, karbantartási feltételek a felek között határozatlan ideig érvényesek
mindaddig, amíg a szerződő felek írásban ettől eltérően nem állapodtak meg. Ez a feltételrendszer a felek között létrejött szállítási és javítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, annak mellékletéül csatolják és aláírásukkal jóváhagyólag tudomásul veszik az ebben foglaltakat. 1.2.Ezen általános és javítási feltételek érvényesek minden az Europai Unión belüli tagországok területén teljesített megrendelésre.
2. Szerződésmódosítás
2.1. A szerződést a felek kizárólag közös megegyezéssel
és írásban módosíthatják.
2.2. A megrendelő köteles a szállítónak az időarányos munkadíjat, idő és távolságarányos utazási átalánydíjat, valamint a beépített alkatrészek értékét megtéríteni, a hatályos árlista alapján. Az időarányos munkadíjat és az utazási átalánydíjra a felek esetenként fél óra időtartamot számítanak fel, ahol minden megkezdett fél órát, teljes fél órának kell számolni. Ha a megrendelő egy azonnali
javítást igényel, akkor az utazási átalánydíj az oda-visszaútra a szervíztechnikus telephelyétől a megrendelőig fizetendő.
2.3. A szállító alkalmazottai nem jogosultak a szerződés feltételeinek módosítására vagy kiegészítésére.
3. Kárveszélyviselés
3.1. A kárveszély a megrendelt termék átvételével, a megrendelt alkatrész beépítésével vagy
a telepíteni kért rendszer készre jelentésével száll át a megrendelőre. Szállítás esetén az
átadás helye a szállító telephelye, így a fuvarozási kockázat a megrendelőt terheli.
3.2. Egy gép szállítása esetén, a rendeltetési helyétől ill. vissza úton a megrendelő viseli a szállítási
és az összeállítási kockázatot.
4. Határidők
4.1. A megállapodott szállítási és javítási határidők alapvetően ajánlás jellegűek, kivéve, ha a
szállító és a megrendelő írásban egy fix szállítási vagy javítási határidőben egyezett meg.
4.2. A szállító jogosult a részteljesítésre.
4.3. Ha a szolgáltatás teljesítése a szállítónak fel nem róható körülmény következtében vagy
vis maior hatására (sztrájt, elemi csapás vagy egyéb a szállító által előre nem látható
és befolyásolható eseménynek következtében) késik, akkor a teljesítési határidő ennek
megfelelően meghosszabbításra kerül.
4.4. A szállító a késedelem miatti kártérítési felelősséget kizárja.
5. Ellenérték
5.1. A megállapodott árak ajánlás jellegűek, kivéve, ha egy fix ár rögzítésre került. A szerződés
ellenértéke vagy díja a felek külön megállapodásának kérdése. A szállító árai ajánlás
jellegűek.
6. Fizetési feltételek
6.1. A szerződés ellenértékének kifizetésére számla ellenében készpénzben kerül sor. A felek
megállapodhatnak átutalással történő teljesítésben, melynek határideje a számla készhez
vételét követő 30 nap.
6.2. Javítási szolgáltatásoknál és alkatrész szállításoknál nincsen részletfizetésre lehetőség.
6.3. Ha a megrendelő az esedékes fizetéssel vagy egyéb kötelezettsége teljesítésével késlekedik,

úgy a szállító határidő tűzésével megrendelőt felszólítja a teljesítésre, amennyiben az
eredménytelenül telik el, a szerződéstől elállhat, a megrendelő teljes kártérítési felelőssége
mellett. A megrendelő késedelmes teljesítése esetén a mindenkor magyar banki alapkamat
kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles megfizetni. A szerződéstől történő
elállás esetén a megrendelt terméket a megrendelő köteles visszaszolgáltatni. Szolgáltatás
teljesítése esetében az elállási jog értelem szerűen nem alkalmazható.
6.4. A leszállított alkatrészek és termékek, valamint beépített anyagok felhasználási anyagok tulajdonjogát
a szállító fenntartja mindaddig, míg ellenértékük teljes kifizetése nem történt meg.
Lefoglalás vagy egyéb biztosítékul vétel esetén a megrendelő köteles a szállító tulajdonjogát
érvényesíteni és őt haladéktalanul értesíteni. A tulajdonjog fenntartása alatt a megrendelő
nem jogosult a termék eladására vagy az egy harmadik személynek továbbadni, vagy
zálogba adni.
7. Szavatossági igény érvényesítése
7.1. A leszállított anyagok és eszközöket a megrendelő köteles az átvételnél ellenőrizni és a
felmerülő hibákat haladéktalanul írásban kifogásolni.
7.2. Beépített alkatrészekre, kivéve azon részekre, melyek a természetes kopás hatásának vannak
kitéve, 6 hónapon belül lehet szavatossági igényt támasztani, mely idő alatt a felmerülő
hibákat haladéktalanul írásban kell kifogásolni.
7.3. Az ily módon tájékoztatott szállító jogosult a szavatossági kötelességének a következő
módon eleget tenni:
a, a terméket és/vagy a szolgáltatást a helyszínen kijavítani
b, a hibás terméket és/vagy szolgáltatást vagy a hibás alkat-részeket utólagos javítási
céljából visszarendelni
c, a hibás terméket és/vagy szolgáltatást kicserélni
d, hibás alkatrészek cseréje esetén,
A szállító felszólításra a megrendelő köteles a terméket a szállító által megjelölt helyre,
javítás céljából elküldeni.
7.4. Amennyiben a megrendelő árcsökkentési vagy csereigénnyel él, a szállító jogosult egy a
megrendeléshez hasonló, hibátlan termék szállítására.
7.5. A szállító szavatossági kötelezettsége természetesen megszűnik, olyan esetben ha a hiba a
megrendelő rendeltetés ellenes vagy használati utasításnak nem megfelelő használatából
vagy egyébként a megrendelő hibájából merül fel.
7.6. A szállító szavatossági kötelezettsége csak azokra a hibákra érvényes, amelyek az üzemeltetési
feltételek betartása mellett és rendeltetésszerű használat alatt lépnek fel.
7.7. Más szállító által beszerzett gépek esetében a szavatosságot jelen szerződés szállítója által
leszállított alkatrészre vonatkozathatják a felek.
8. Beszámítási tilalom
8.1. A szerződés díjának kifizetése kapcsán a megrendelő beszámítással esetleges egyéb
követeléséből eredően nem élhet.
9. Bírósági illetékesség
9.1. A szerződő felek a szerződésből adódó minden közvetlen és közvetett vitás kérdések esetére
kikötik a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
9.2. A szerződésre a magyar jog vonatkozik.
10. Nyilatkozat:
10.1 A megrendelés visszaigazolásával hozzájárulok, hogy a cégüket, honlapunkon és nyomdai anyagainkon referenciaként feltüntessük.